2015

CONTENT

USING OF GRIDS, HEATMAPS AND DENSITY PLOTS FOR MODELLING THE DISTRIBUTION OF TREES AND EXPANSION OF EUROPEAN MISTLETOE (VISCUM ALBUM) IN THE CASTLE PARK IN LEDNICE

Baltazár, T., Sedláček, J., Varga, I., Pejchal, M

CHARACTERISTICS OF THE MOST FREQUENT HOST WOODY SPECIES OF EUROPEAN MISTLETOE (VISCUM ALBUM) IN CASTLE PARK IN LEDNICE: INFECTED TREES ARE OLDER?

Baltazár, T., Pejchal, M., Varga, I

NÁVRH SYSTÉMU STANOVENIA NALIEHAVOSTI VYKONÁVANIA PROJEKTOV POZEMKOVÝCH ÚPRAV Z POHĽADU VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV

Bažík, J. Muchová. Z

IFLUENCE OF LOWER FUNGI - TRICHODERMA GENUS - ON SELECTED QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF BRASSICA OLERACEA CONVAR. ITALICA (PLENCK)

Golian, M., Hegedüsová, A., Mezeyová, I

BUILDING SECOND TIER GOVERNMENT IN NEW BRUNSWICK, CANADA – DELIVERY OF COMPETENCES IN THE FIELD OF ENVIRONMENT

Grešová, L., Marišová, E

PRÍKLAD VYUŽITIA FOTOGRAMETRIE VO VÝSKUME VODNEJ ERÓZIE

Halva, J., Muchová, Z.

ÚSPĚŠNOST POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČESKÉ REPUBLICE

Jusková,K., Muchová, Z

VYUŽITIE DENDROMETROV NA SLEDOVANIE STRESOVÝCH FAKTOROV NA Malus domestica var. Yellow Transparent

Klimaj, A., Bárek, V

MONITORING VÝSKYTU ŠKODCOV SKUPINY PILIAROK V OVOCNOM SADE JABLONÍ A SLIVIEK

Kobolka, R., Paulen, O., Mezey, J

POROVNANIE ZMENY FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ PÔDY V ČASOVOM HORIZONTE 45 ROKOV V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ MOČENOK

Lackóová, L

FYZIKÁLNA DEGRADÁCIA PÔD V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ ŽIRANY

Michal, P., Lackóová, L., Streďanská, A., Pagáč, J.

PAMĚŤ KRAJINY JAKO POKLAD PRO PLÁNOVÁNÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Pečenka, J., Moravcová, J., Ciml, J., Polenský, J., Bystřický, J., Ondr, P

ZEMĚDĚLSTVÍ V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

Polenský, J., Pečenka, J., Moravcová, J., Ciml, J., Bystřický, V., Ondr, P

ORGANICKÁ METÓDA KONTROLY FYTOPLANKTÓNU

Sedmáková, M., Jurík, L.

VÝPOČET TOPOGRAFICKEJ POLOHY NA PODKLADE DIGITÁLNEHO MODELU RELIÉFU

Šinka, K

ANALÝZA A ZHODNOTENIE EKOLOGICKÝCH PODMIENOK NA VODNOM TOKU DUBOVÁ

Szomorová, L., Halaj, P., Vavrová, Z.

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA VIDIECKEJ KRAJINY

Tóth, A

ÚPRAVY VEREJNÝCH PRIESTOROV Z HĽADISKA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Vaculová, V., Štěpánková, R.