2004

CONTENT

PRÍSPEVOK K SPOLOČENSTVÁM VOĽNE ŽIJÚCICH A PARAZITICKÝCH NEMATÓDOV RASTLÍN V PRIRODZENÝCH TRÁVNATÝCH PORASTOCH NA SLOVENSKU

Čerevková, A. – Lišková, M.

REAKCIE VYBRANÝCH DRUHOV DREVÍN NA VODNÝ STRES

Černá, J.

URČENIE ERÓZNEJ OHROZENOSTI POD V PROSTREDÍ GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Chlapečka, M. – Halva, J.

NÁVRH A REALIZÁCIA KOMPAKTNEJ METEOROLOGICKEJ STANICE

Čimo, J.

USPORIADANIE VLASNÍCKYCH A UŹÍVACÍCH VZŤAHOV V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE KUBÁŇOVO

Dobák, D.

URČENIE ERODOVATEĽNOSTI PÔD VETROM S VYUŽITÍM STN 75 4501

Dudek, M.

STANOVENÍ VERTIKÁLNÍHO PROFILU RYCHLOSTÍ VĚTRU A ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH ROVNIC

Dufková, J.

POSTAVENÍ SOCIÁLNĚ-REKREAČNÍ FUNKCE LESA V KRAJINNÉM MANAGEMENTU

Fialová, J.

MODEL VYUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY NA ZÁKLADE BPEJ

Halas, J.

INVENTARIZÁCIA VEGETAČNÝCH ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VOD A MOŽNOSTI ICH ĎAĽŠIEHO BUDOVANIA V SR

Halva, J. – Števicová, Ľ.

ANALÝZA ZLOŽENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI ČIFÁRE

Hlavačková, V.

ČISTÍRENSKÉ KALY – JEN ODPAD?

Hýblerová, K. – Lošák, T.

ZMENA ZÁSOBY PÔDNEJ VODY V AGROKLIMATICKÝCH PODMIENKACH NITRY V ROKOCH 1983-2002

Igaz, D. – Šiška, B. – Špánik, F.

NEINVESTIČNÉ OPATRENIA V RÁMCI PROJEKTOV PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY

Igaz, D. – Halaj, P. – Matyo, J.

ZÁKLADNÉ VZŤAHY V GEOINFORMAČNOM SYSTÉME PRE INŽINIERSKU BIOLÓGIU V RÁMCI REKULTIVÁCIE KALOVÝCH POLÍ ZÁVODOV SNP A.S. ŽIAR NAD HRONOM

Kliment, M. – Pariláková, K – Matuškovičová, A.

AKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ, AKO PODKLADOV PRI PLÁNOVANÍ V KRAJINE, V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ BANSKÁ BELÁ

Kliment, M. – Streďanská, E. – Illéš, M.

ERODOVATELNOST PŮDY URČENÁ EXPERIMENTÁLNĚ A POMOCÍ MODELU

Koláčková, J.

POROVNANIE VYBRANÝCH POPULAČNO-BIOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ DVOCH KLONÁLNYCH RASTLÍN (FALLOPIA X BOHEMICA A SAMBUCUS EBULUS) V ÚZEMÍ JZ SLOVENSKA

Kramárová, J. – Pauková, Ž. – Slížová, J.

HODNOTENIE KVALITY VODY MALÉHO TOKU BOCEGAJ

Laurenčíková, K.

IMISIE ZLÚČENÍN SÍRY V LESNÝCH EKOSYSTÉMOCH CHKO POĽANA

Lazor, P. – Škvarenina, J. – Tóth, T. – Tomáš, J.

VYHODNOCENÍ ČERVNOVÉ POVODŇOVÉ SITUACE V LEDČI NAD SÁZAVOU

Mejzlík, L.

ÚLOHA SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU PRI USPORIADANÍ POZEMKOVÉHO VLASTNÍCTVA V RÁMCI POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Mňahončáková, Z.

MAPOVANIE ZMIEN KRAJINNEJ POKRÝVKY NA LOKALITE NITRA – ŽIBRICA

Mojses, M.

ANALÝZA VENKOVSKÉ KRAJINY POMOCÍ INDIKÁTORŮ TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Mrázková, H. – Hubačíková, V.

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY A KOMPLEXNÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Muchová, Z. – Konc, Ľ.

KOMPLEXNÝ DIGITÁLNY MODEL RELIÉFU – TVORBA A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITIA V KRAJINNOM PLÁNOVANÍ

Nováková, M. – Skalský, R.

HODNOCENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ JAKOSTI VODY Z PŘÍTOKU Z ÚZEMÍ RAKOUSKA NA VODNÍ NÁDRŽ VRANOV NAD DYJÍ

Nováková, P.

KLIMATICKÁ ZMENA A JEJ DOPAD NA PRIEBEH ODTOKU POĽNOHOSPODÁRSKY VYUŽÍVANÉHO POVODIA

Novotná, B. – Bárek, V.

VLASTNOSTI VÝSYPKOVÝCH ZEMIN DOLU BÍLINA

Novotná, J.

KRAJINNÝ RÁZ BÝVALÉHO VOJENSKÉHO ÚJEZDU RALSKO

Novotná, L

STANOVENÍ PROTIEZOZNÍ ÚČINNOSTI PLODIN NA ZÁKLADĚ FENOLOGICKÝCH PODKLADŮ

Pokladníková, H.

NOVÉ POZNATKY Z PROVOZU VEGETAČNÍCH KOŘENOVÝCH ČISTÍREN

Prokešová, L.

MOŽNOSŤ URČOVANIA OBJEMU ERÓZNYCH RÝH V POĽNÝCH PODMIENKACH

Štreit, T. – Antal, J.

SLEDOVÁNÍ ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV V LBC HRÁZA KROMĚŘÍŽ

Tichá, M.

VPLYV PRÍRODNÝCH FAKTOROV NA TVORBU POZEMKOV

Tonková, H.

HEMOROBIA BOŻODRZEWU GRUCZOŁKOWATEGO ( AILANTHUS ALTISSIMA (MILL.) SWINGLE) WE WROCŁAWIU

Bąbelewski, P. – Czekalski, M.

VÝTVARNÝ ELEMENT V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ

Bihuňová, M.

ZÁHRADY NA STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÁCH

Ďurišová, A.

OBNOVA A REKONŠTRUKCIA MAJERA HÝBEC PRE ÚČELY AGROTURISTIKY

Flóriš, R. – Čitáry, I.

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA GLEDICZJI TRÓJCIENIOWEJ - Gleditsia triacathos L. NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA

Gierula, A.

POSÚDENIE SÚČASNE PLATNÝCH PREDPISOV SÚVISIACICH S POCHOVÁVANÍM A PREVÁDZKOVANÍM VEREJNÝCH POHREBÍSK V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Halajová, D.

HODNOTENIE MORFOLOGICKÝCH ZMIEN TRVALIEK PRI VYSYCHANÍ A ICH UPLATNENIE V ZÁHRADNO-ARCHITEKTONICKEJ TVORBE

Hillová, D. – Černáková, Z. – Staňáková, J.

VYUŽITIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNO-HISTORICKÝCH ATRAKTIVÍT V OKJRESE BARDEJOV PRE REKREÁCIU A CESTOVNÝ RUCH

Kalinová, D.

INTRODUKCE DŘEVIN DO LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU

Krejčiřík, P.

HISTORIE PĚSTOVÁNÍ RŮŽÍ V LEDNICKO-VALTICKÉM AREÁLU

Křesadlová, L.

HISTORICKÉ PARKY OKRESU ZLATÉ MORAVCE

Kubišta, R.

OBRAZ SÍDLA VIDIECKEHO TYPU S DORAZOM NA VEGETAČNÉ PRVKY

Kuczman, G.

ARCHETYP RAJA AKO NEVEDOMÁ MOTIVÁCIA ZÁHRADNO-ARCHITEKTONICKEJ TVORBY ČLOVEKA

Laurová, S.

ÚDRŽBA PŘÍRODĚ BLIŽŠÍCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ NA PŘÍKLADU BYLINNÝCH LEMŮ POROSTŮ DŘEVIN

Martinek, J.

VÝZNAM ZÁHRAD V SYSTÉME MESTSKEJ ZELENE

Miklášová, K.

VEREJNÁ ZELEŇ V CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE V NOVEJ BANI

Štrba, B.

ŽIVOČÍŠNI ŠKODCOVIA NA DREVINÁCH V MESTSKOM PROSTREDÍ

Tkáčová, S.

POUŽITIE TRVALIEK V SÚČASNÝCH PREDZÁHRADKÁCH

Žajová, M.

HODNOTENIE NITRIANSKEJ VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI METÓDOU „TERROIR“

Benkovič, M.

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW WYBRANYCH ODMIAN POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W WEŁNIE MINERALNEJ

Chohura, P. – Kołota, E.

ZHODNOTENIE PESTOVANIA JABLONÍ V TVARE „ŠTÍHLEHO VRETENA” V ZÁVLAHOVÝCH PODMIENKACH

Ďurica, D.

WPŁYW PRZEDSIEWNEGO TRAKTOWANIA NASION MAHONII POSPOLITEJ – Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT. NA JEJ WSCHODY

Gierula, A.

VLIV STUPŇOVANÝCH DÁVEK BERYLIA NA KVALITU PĚSTOVANÝCH BRAMBOR

Hýblerová, K. – Hlušek, J. – Lošák, T.

TESTOVÁNÍ PATOGENITY NĚKTERÝCH IZOLÁTŮ FUSARIUM OXYSPORUM SCHLECHT. NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH CALLISTEPHUS CHINENSIS NEES.

Kulhánek, T. – Kobza, F.

POUŽITÍ MIKROPROPAGACE U ASTROPHYTUM ASTERIAS (ZUCC.) LEM.A MAMMILLARIA THERESAE CUTAK

Kulhánek, T. – Hradilík, J.

POLLINATION TEST ON OCTOPLOID AND HEXADECAPLOID GENOTYPES OF VIOLA x WITTROCKIANA GAMS.

Lagibo, A. – Kobza, F.

ODRAZ HNOJENÍ SÍROU NA VÝNOS A OBSAH DUSIČNANŮ U CIBULE KUCHYŇSKÉ (ALLIUM CEPA, L.)

Lošák, T. – Hlušek, J.

VLIV TEPLOT NA KVETENÍ HYBRIDŮ RODU SCHLUMBERGERA (CACTACEAE).

Malík, P. – Uher, J.

OBSAH KAROTENOIDOV A LYKOPÉNU V PLODOCH RÔZNYCH ODRÔD RAJČIAKA JEDLÉHO (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.)

Podhajský, B.

VPLYV SPÔSOBU PREDSEJBOVEJ PRÍPRAVY A VÝSEVU NA PRIEBEH VZCHÁDZANIA SEMIEN ACER BUERGERIANUM MIG.

Raček, M.

DIAGNOSTIKA FYTOPLAZMAT U SOUBORU JEDINCŮ RODU PRUNUS POMOCÍ METODY ZALOŽENÉ NA PCR

Rákocy, J. – Pidra, M.

WPŁYW NAWOŻENIA I CIĘCIA NA PLON LIŚCI ŻURAWKI DRŻĄCZKOWATEJ (Heuchera xbrizoides hort. ex. Lemoine)

Strzelecka, K – Dębicz, R.

VPLYV ROZDIELNYCH SPÔSOBOV VÝŽIVY NA ÚRODU A KVALITU BROKOLICE

Varga, L. – Ložek, O – Ducsay, L.

PLONOWANIE PIETRUSZKI NACIOWEJ (PETROSELINUM SATIVUM L. SSP. CRISPUM) W ZALEŻNOŚCI OD METODY PRODUKCJI ROZSADY

Winiarska, S. – Kołota, E.

WPŁYW METODY PRODUKCJI ROZSADY NA JEJ JAKOŚĆ I PLONOWANIE POKRZYWY ZWYCZAJNEJ (URTICA DIOICA L.).

Wołoszczak, E. – Biesiada, A.

VPLYV FITNESS NA PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ĽUDSKEJ OSOBNOSTI

Látečka, J.

VÝZNAM AERÓBNYCH AKTIVÍT PRE HARMONICKÝ ROZVOJ OSOBNOSTI ŠTUDENTOV

Orlíková, M.

INTRAINDIVIDUÁLNY VÝSKUM KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ U ZAČÍNAJÚCICH VOLEJBALISTOV

Paška, Ľ.