2003

CONTENT

JARNÁ EPIZÓDA PRÍZEMNÉHO OZÓNU VO VYSOKÝCH TATRÁCH

BIČÁROVÁ, S.

PRIEBEH ZNEČISTENIA V POZDĽŽNOM PROFILE MALÉHO VODNÉHO TOKU

BORÁK, M.

VÝZNAMNÉ PRVKY V KRAJINE – ODRAZ KULTÚRNÉHO ŽIVOTA

CUHROVÁ, T.

VLIV NASTÝLANÉ NETKANÉ TEXTILIE NA PROPUSTNOST SRÁŽEK

ČÁPOVÁ, M. KOŽNAROVÁ, V.

POSÚDENIE ÚZEMIA VPP SPU KOLÍŇANY Z HĽADISKA MOŽNOSTI PREJAVU A VÝSKYTU VODNEJ ERÓZIE

ČERNÁ, P.

OHROZENOSŤ KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA DOJČ VETERNOU ERÓZIOU

DUDEK, M. HALVA, J.

VLHKOSTNÍ CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH OBLASTÍ JIŽNÍ MORAVY NA ZÁKLADĚ KLIMATOLOGICKÝCH INDEXŮ

DUFKOVÁ, J.

STANOVENÍ ERODOVATELNOSTI PŮDY VĚTREM POMOCÍ POLNÍHO EXPERIMENTU

DUFKOVÁ, J. TOMAN, F.

POZNÁMKY KU ZMENÁM V BIODIVERZITE SPONTÁNNEJ VEGETÁCIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY V OBLASTI TRNAVSKEJ PAHORKATINY A BORSKEJ NÍŽINY NA PRÍKLADE VYBRANÝCH INDIKAČNÝCH DRUHOV

FEHÉR, A.

POĽNOHOSPODÁRSTVO V CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI

HÁLEK, V.

REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV

HLAVAČKOVÁ, V.

VYUŽITIE VIDIECKEHO TURIZMU V REGIÓNE PUKANCA NÁVRH REMESELNÍCKEHO MESTEČKA

CHLAPEČKA, M.

ÚČINOK SUBSTRÁTU PO ANAERÓBNEJ FERMENTÁCIÍ NA INFILTRAČNÚ SCHOPNOSŤ PÔDY V PODMIENKACH PODUNAJSKEJ PAHORKATINY

IGAZ, D.

100 ROKOV VO VÝVOJI KULTÚRNEJ KRAJINY NA PRÍKLADE KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA KOLÍŇANY

IVANOVÁ, Z.

LETECKÉ SNÍMKY A ICH VYUŽITIE

KLIMENT, M.

SÚČASNÝ VÝSKYT A INVÁZNE SPRÁVANIE SA ECHINOCYSTIS LOBATA (F. MICHX.) TORR. ET A. GRAY NA DOLNOM TOKU HRONA

KRAMÁROVÁ, J.

ATMOSFÉRICKÉ POLUTANTY SÍRY A DUSÍKA V LOKALITE PD MOČENOK VO VZŤAHU K ACIDIFIKÁCII PÔD

LAZOR, P. TÓTH, T. TOMÁŠ, J.

VÝSKYT ERÓZNE ÚČINNÝCH DAŽĎOV V OKOLÍ NITRY V ROKU 2002

MACEKOVÁ, M. ANTAL, J.

ROZVOJ A PLÁNOVÁNÍ VENKOVSKÝCH SÍDEL V STŘEDNÍCH ČECHÁCH

MERUNKOVÁ, I.

KLASIFIKÁCIA A DRUHOVÉ ZLOŽENIE VEGETAČNÝCH FORMÁCIÍ MESTA NITRY

MIŠOVIČOVÁ, R.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY Z HĽADISKA POTRIEB POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY A UŽÍVACÍCH VZŤAHOV K POZEMKOM

MŇAHONČÁKOVÁ, Z.

APLIKACE UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ NA SRÁŽKO-ODTOKOVÉ VZTAHY

NERUDA, M. NERUDA, R.

ZÍSKAVANIE PITNEJ VODY METÓDOU ODSOLOVANIA

NOVÁKOVÁ, P. LÓPEZ, J. L.

MOŽNÉ SPÔSOBY RIEŠENIA TECHNICKEJ REKULTIVÁCIE KALOVÝCH POLÍ ZSNP A.S. ŽIAR NAD HRONOM

PARILÁKOVÁ, K.

VERTIKÁLNA DISTRIBÚCIA NADZEMNEJ BIOMASY RASTLÍN V POPULÁCIÁCH FALLOPIA X BOHEMICA

PAUKOVÁ, Ž.

MATEMATICKÉ MODELOVANIE VO FILTRAČNOM POLI VEGETAČNÝCH KOREŇOVÝCH ČISTIARNÍ

PROKEŠOVÁ, L.

DRUHOTNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA V KRAJINNOEKOLOGICKOM HODNOTENÍ KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA OBCE HOSŤOVÁ

PUCHEROVÁ, Z.

EKOLOGICKÁ DOMINANCIA KLONÁLNEHO DRUHU (SAMBUCUS EBULUS L.) NA RÔZNYCH LOKALITÁCH JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA

SLÍŽOVÁ, J.

ALTERNATÍVNE MOŽNOSTI ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD

ŠTECOVÁ, K. MATUŠKOVIČOVÁ, A.

MODEL GLOBAL – NÁSTROJ SIMULÁCIE POHYBU VODY V SYSTÉME PÔDA–VODA–ATMOSFÉRA

ŠTREIT, T.

ZELEŇ V URBANIZOVANÝCH AREÁLOCH

TÁTOŠOVÁ, L.

ZHODNOTENIE FAKTOROV OCHRANY A TVORBY KRAJINY PRI TVORBE POZEMKOV T

ONKOVÁ, H.

OPTIMÁLNA ORGANIZÁCIA PÔDNEHO FONDU V POĽNOHOSPODÁRSKY ZNEVÝHODNENEJ OBLASTI PRE MODELOVÉ

ÚZEMIE ŽIRANY

VANKOVÁ, V.

POROVNANIE RÔZNYCH SYSTÉMOV PESTOVANIA ŠALÁTU ĽADOVÉHO V PODMIENKACH JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA

ANDREJIOVÁ, A.

ŠTÚDIUM KVALITATÍVNYCH ZNAKOV VINOHRADNÍCKEJ A VINÁRSKEJ PRODUKCIE V PODMIENKACH NITRIANSKEJ

VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI

BENKOVIČ, M.

HODNOCENÍ NOVOŠLECHTĚNÍ JABLONÍ V PODMÍNKÁCH ZVÝŠENÉHO INFEKČNÍHO TLAKU HOUBY VENTURIA INAEQUALIS CKE. WINT., PŮVODCE STRUPOVITOSTI JABLONĚ

BOČEK, S. PIÁKOVÁ, Z. ŘEZNÍČEK, V.

VPLYV KLIMATICKÝCH FAKTOROV NA ZMENY NÁSTUPU FENOFÁZ VYBRANÝCH ODRÔD JABLONÍ

BUKOVČANOVÁ, I.

EKONOMICKÉ HODNOTENIE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV PRI PESTOVANÍ VINIČA HROZNORODÉHO

BURG, P. ABRHAM, Z. KOVÁŘOVÁ, M.

HODNOTENIE VYBRANÝCH ODRÔD BAZALKY PRAVEJ V AGROEKOLOGICKÝCH PODMIENKACH JUŽNÉHO SLOVENSKA

ČERVENKOVÁ, S. HABÁN, M. VARGOVÁ, E.

CHEMICKÁ ANALÝZA PLODOV JABLONÍ DOPESTOVANÝCH V TVARE ŠTÍHLE VRETENO

ĎURICA, D.

VPLYV PRÍPRAVKU BONZI NA HIBISCUS ROSA-SINENSIS

GOGOLÁKOVÁ, A.

ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W RIZOSFERZE I WODACH DRENARSKICH PODCZAS UPRAWY POMIDORA SZKLARNIOWEGO W PODŁOŻACH INERTNYCH

CHOHURA, P.

VYUŽITÍ SPEKTROMETRICKÉ METODY NIR VE VINAŘSTVÍ

JANKŮ, P. KYSELÁKOVÁ, M.

ZMĚNY V OBSAHU APIGENINU, LUTEOLINU A JEJICH -7-O-GLUKOSIDŮ PŘI VÝVOJI Achillea collina Becker ex. Rchb. var. ´Alba´

KARLOVÁ, K.

REGENERACE MAMMILLARIA LUETHYI G. S. HINTON V KULTUŘE „IN VITRO“

KULHÁNEK, T. HRADILÍK, J.

VPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO NA PLONOWANIE I WZROST DRZEW W INTENSYWNYCH SADACH JABŁONIOWYCH

LICZNAR–MAŁAŃCZUK, M.

VPLYV PREBIERKY KVETOV A PLODOV NA VYBRANÉ KVALITATÍVNE VLASTNOSTI PLODOV JABLONÍ PESTOVANÝCH V TVARE ŠTÍHLEHO VRETENA

MEZEY, J. PAULEN, O.

IDENTIFIKACE ODRŮD RÉVY VINNÉ POMOCÍ MOLEKULÁRNĚ – GENETICKÉ METODY RAPD

MORAVCOVÁ, K. BARÁNEK, M. SOTOLÁŘ, R. PIDRA, M.

HODNOCENÍ SORTIMENTU OKUREK NAKLADAČEK K VIRU ŽLUTÉ MOZAIKY CUKETY

NAKVASIL, V. PETŘÍKOVÁ, K. POKLUDA, R.

ZMENY SENZORICKEJ KVALITY POČAS SKLADOVANIA JABĹK

PAVELKOVÁ, A. HORČIN, V.

VÝNOS A KVALITA PAPRIKY (Capsicum annuum L.) V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ

POUBOVÁ, P. PETŘÍKOVÁ, K.

VPLYV PREDSEJBOVEJ PRÍPRAVY NA VZCHÁDZAVOSŤ SEMIEN ACER DAVIDII SSP. GROSSERI PAX DE JONG

RAČEK, M.

PRÍSPEVOK K EKOLÓGIÍ A BIOLÓGIÍ DRUHU PORTULACA OLERACEA

ŠTRBA, P.

PROCES GOJENIA SIĘ RAN W SADZONKACH WYBRANYCH GATUNKÓW ROŻANECZNIKÓW ZAWSZE ZIELONYCH

STRZELECKA, K.

VLIV TERMÍNU PĚSTOVÁNÍ A DUSÍKATÉHO HNOJENÍ NA TVORBU SUŠINY A AKUMULACI ENERGIE ROSTLINAMI ŠPENÁTU

TÜRKOTT, L. HEJNÁK, V.

WPŁYW SPOSOBU PRODUKCJI ROZSADY I ROZSTAWY ROŚLIN NA PLONOWANIE PIETRUSZKI NACIOWEJ

WINIARSKA, S. KOŁOTA, E. SŁOCIAK, A.

ADAPTÁCIA DREVÍN VOČI SUCHU A ARIDIZÁCII V ZMENENÝCH PODMIENKACH MESTSKÉHO PROSTREDIA

ČERNÁ, J.

URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÁ ANALÝZA OBCE LEHOTA

FLÓRIŠ, R. MATUŠKOVIČOVÁ, A.

SUCHO – LIMITUJÚCI FAKTOR PRI TVORBE KVETINOVÝCH ZÁHONOV

HILLOVÁ, D.

SMEROVANIE VYUŽITIA HISTORICKÝCH PARKOVÝCH OBJEKTOV

KUBIŠTA, R.

ANALÝZA A NÁVRH RIEŠENIA ZELENE V SÍDLE VIDIECKEHO TYPU

KUCZMAN, G.

ARKÁDIA – SEKULARIZOVANÝ RAJ

LAUROVÁ, S.

PÔDOPOKRYVNÁ SCHOPNOSŤ DRUHU ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI (MEDVEDICA LEKÁRSKA)

ŠTRBA, P.

NOVÉ VÝŠKOVÉ MAXIMUM VINCA MINOR NA SLOVENSKU

ŠTRBA, P.

SÚČASNÝ STAV VEREJNEJ ZELENE V CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE V KREMNICI

ŠTRBA, B.

JOGOVÉ CVIČENIE AKO PREVENCIA PROTI BOLESTIAM CHRBTA NA HODINÁCH TV NA SPU NITRA

FEBENOVÁ, D.

POHĽAD NA MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ BASKETBALOVÉHO ODDIELU SLÁVIA SPU NITRA

LÁTEČKA, J.

PRIESKUM POSTOJOV ŠTUDENTIEK SPU K ZDRAVIU A ZDRAVÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU

ORLÍKOVÁ, M.

RETROSPEKTÍVNY POHĽAD NA VÝVOJ VOLEJBALOVÉHO KLUBU SLÁVIA SPU EKONOM NITRA

PAŠKA, Ľ.

UČITEĽ – TRÉNER TENISU AKO PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK VO VYUČOVACOM PROCESE

STUDENIČ, J.