2011

CONTENT

VYUŽITIE GIS PRE TVORBU DNA MALEJ VODNEJ NÁDRŽE

Fuska, J. - Leitmanová, M.

POROVNANIE PEDOTRANSFÉROVÝCH FUNKCIÍ A NEURÓNOVÝCH SIETÍ PRI VÝPOČTE BODOV VLHKOSTNEJ RETENČNEJ KRIVKY PÔDY

Jánošík, J. - Šimor, V.

HISTORICKÝ VÝVOJ MOKRADE ABROD

Pásztorová, M. - Laštík, T. - Vitková, J.

NÁVRH REVITALIZAČNÝCH OBJEKTOV DROBNÝCH VODNÝCH TOKOV

Pecháčová, K. - Krupová, K. - Ochmanová, L. - Halaj, P.

SANÁCIA ERÓZNEJ RYHY S ČIASTOČNÝM VODOZÁDRŽNÝM OPATRENÍM

Valach, J. - Vido, J.

PRAVIDLÁ A POŽIADAVKY PRE VYTVORENIE VEREJNEJ ZELENE VO VIDIECKYCH OBLASTIACH

Hlavatá, J.

DENDROLOGICKÉ ZHODNOTENIE ZELENE V AREÁLI DOMOVA DÔCHODCOV V BANSKEJ BYSTRICI

Hroncová, A.

ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH PROJEKTŮ SADOVNICKÝCH ÚPRAV JOSEFA VAŇKA (1. POL. 20. STOLETÍ)

Ottomanská, S.

ROLE MALÝCH MĚST V ROZVOJI VENKOVSKÉHO PROSTORU - PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA

Pákozdiová, M. - Vavrouchová, H.

OLMSTEDOVO MESTO - BUFFALO

Trojáková, Z.

VYUŽITIE GIS APLIKÁCIÍ A HYDROLOGICKÝCH MODELOV V PROBLEMATIKE POVODNÍ

Danek, L - Daneková, J.

MERANIE ZMIEN PÔDNEJ VLHKOSTI A REFLEXIE LISTOVÉHO POVRCHU NA VINIČI HROZNORODOM

Gabčo, J.

VÝPOČET INTENZITY VETERNEJ ERÓZIE VOLUMETRICKOU METÓDOU

Urban, T. - Grešová, L.