2012

CONTENT

POSOUZENÍ ÚČINNOSTI REALIZOVANÝCH PRVKŮ PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ HAŤ A DARKOVICE

Aneta ŽABENSKÁ, Miroslav DUMBROVSKÝ

STABILITA SVAHU V LOKALITE LIPTOVSKEJ MARY

Dagmar DOBIAŠOVÁ, Lucia TÁTOŠOVÁ

OPTIMISATION OF GROWING CONDITIONS OF EUROPEAN MISTLETOE HYPERPARASITIC FUNGUS (PHAEOBOTRYOSPHAERIA VISCI): EFFECT OF DIFFERENT MEDIA AND ANTIBIOTICS

Ildikó VARGA, Tivadar BALTAZÁR, Miloš PEJCHAL

KVANTIFIKÁCIA IMISIÍ SO2 V LOKALITE ELEKTRÁRNE NOVÁKY

Jozefína POKRÝVKOVÁ, Viliam BÁREK, Jakub FUSKA, Róbert LENÁRT

ZMENY FAKTORA OCHRANNÉHO VPLYVU VEGETÁCIE ZA OBDOBIE ROKOV 1990 – 2010 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Katarína DRGOŇOVÁ, Jaroslav ANTAL

VÝPOČET VODNEJ ERÓZIE V PROSTREDÍ GIS

Katarína JURIČEKOVÁ, Zuzana STUDVOVÁ

MONITORING A HODNOCENÍ JAKOSTI VODY V SOUSTAVĚ NÁDRŽÍ JINOLICKÉ RYBNÍKY

Kateřina ZÁKOUTSKÁ, Petra OPPELTOVÁ

APLIKÁCIA MODELU HEC – RAS PRI VÝSKUME FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH ŠÍRENIE ZNEČISTENIA V MALOM VODNOM TOKU

Katarína PECHÁČOVÁ, Zoltán ŠINKA, Lucia OCHMANOVÁ, Peter HALAJ

FAKTORY OBSAHU A MOBILITY ŽIVÍN V PÔDE

Lucia OCHMANOVÁ, Tatiana KALETOVÁ, Monika MEDOVIČOVÁ

VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI POZEMKOVÝCH ÚPRAV V K.Ú. HUSTOPEČE

Lucie LARIŠOVÁ, Miroslav DUMBROVSKÝ

NÁVRH SADOVNÍCKO-ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA VNÚTROBLOKU V NOVEJ DUBNICI

Mária BIHUŇOVÁ, Eva KŇAŽEKOVÁ

POROVNANIE STRATY PÔDY POZEMKOV NA ZÁKLADE ODLIŠNOSTI VÝPOČTU LS FAKTORU VSTUPUJÚCEHO DO UNIVERZÁLNEJ ROVNICE STRATY PÔDY

Mária LEITMANOVÁ

ZMENY KRAJINY NA OKRAJI VEĽKÝCH MIEST

Mária PÁKOZDIOVÁ, Jana ŽITŇÁKOVÁ, Iva KŘENOVSKÁ

METÓDY TVORBY VEREJNÝCH PRIESTOROV NA VIDIEKU

Monika JANČOVIČOVÁ, Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ

TVORBA A DOPLNENIE MESTSKÝCH VEREJNÝCH PRIESTOROV

Dominika TITKOVÁ, Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ

DIGITÁLNA ARCHIVÁCIA A MODELÁCIA KOSTOLA SVATÉHO MICHALA ARCHANJELA V DRAŽOVCIACH ZA POMOCI TERESTRICKÉHO LASEROVÉHO SKENOVANIA

Lukáš ŠTRBA, Ján SUPUKA, Ľuboš MORAVČÍK

HODNOTENIE PRAVDEPODOBNOSTI NAPADNUTIA IMELOM U NIEKTORÝCH DRUHOCH DREVÍN POMOCOU LOGLINEÁRNYCH MODELOV

Tivadar BALTAZÁR, Ildikó VARGA, Miloš PEJCHAL

EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ BENEFITY MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY VINIČA HARMAVITOM V ZMESI S PESTICÍDMI

Zuzana KRUŠKOVÁ, Karol KOVÁČ, Jozef VILČEK

IMPACT OF WIND SPEED AND ENERGY OF SOLAR RADIATION ON EVAPORATION OF WATER FROM THE ROOF SURFACE

Wioletta ŚARNOWIEC

STANOVENIE INTENZITY VETERNEJ ERÓZIE DEFLAMETRICKOU METÓDOU

Lenka LACKÓOVÁ, Tomáš URBAN, Jozef STREĎANSKÝ, Elena KONDRLOVÁ

DOMANIÓW WATER RESERVOIR MANAGEMENT FOR RECREATION AND TOURISM CONSIDERING THE ASSESSMENT

OF ITS WATER QUALITY

Agnieszka POLICHT-LATAWIEC, Jakub PISKORZ

OVERENIE KVALITY PRIESTOROVÝCH DÁT

Jozef HALVA, Andrej RÁBEK

VÝPOČET STRATY PôDY S POUŽITÍM ROZLIČNÝCH TOPOGRAFICKÝCH FAKTOROV

Andrej TÁRNIK, Dušan IGAZ, Karol ŠINKA