2005

CONTENT

ANTROPOGÉNNE OVPLYVNENIE POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VÔD MYJAVSKEJ PAHORKATINY

Ando, M.

NÁVRH A REALIZÁCIA SNÍMAČA SMERU A RÝCHLOSTI VETRA

Čimo, J. – Igaz, D. – Samuhel, P.

URČENIE ERODOVATEĽNOSTI PÔD VETROM V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ MOČENOK S VYUŽITÍM STN75 4501

Dobák, D. – Sollár, M.

VYUŽITIE ZRÁŽKOVO-ODTOKOVÉHO MODELU WASIM-ETH V PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANE KRAJINY

Drengubiak, M. – Kadlec, V. – Pavúk, J.

POROVNÁNÍ HODNOT FAKTORU ERODOVATELNOSTI PŮDY K

Dufková, J.

VÝUKA KRAJINNÉ EKOLOGIE PRO KRAJINNÉ INŽENÝRY

Hamanová, M. – Pavlíková, T.

POSÚDENIE MOŽNOSTI ZAVEDENIA SEPAROVANÉHO ZBERU V OBCI VEĽKÝ LAPÁŠ

Hlavačková, V.

HODNOCENÍ REVITALIZAČNÍCH OPATŘENÍ NA VYBRANÉM TOKU JIŽNÍ MORAVY

Hubačíková, V. – Synková, J.

OBSAH OLOVA V ROSTLINNÉ HMOTĚ A PŮDĚ PŘI POUŽITÍ KALŮ

Hýblerová, K.

POSOUZENÍ SOCIOEKONOMICKÉ AKTIVITY V REGIONÁLNÍM BIOKORIDORU HEJLOVKA

Janáková, L.

ZHODNOTENIE LOKÁLNEHO ZNEČISTENIA OVZDUŠIA A ZRÁŽKOVÝCH POMEROV V NITRE

Lazor, P. – Tóth, T.

VLIV KLIMATICKÉ ZMĚNY NA ROZŠÍŘENÍ VĚTRNÉ EROZE

Mašíček, T.

VYUŽITIE GIS NA VÝPOČET INTENZITY VODNEJ ERÓZIE NA OBHOSPODAROVANEJ PÔDE VPP KOLÍŇANY

Mikušová, M. – Chlapečka, M.

VYBRANÉ ASPEKTY SPRACOVANIA PROJEKTOV POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Muchová, Z. - Konc, Ľ.

VODNÍ NÁDRŽ VRANOV NAD DYJÍ – PROBLEMATIKA ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Nováková, P.

VÝVOJ CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ VÝSYPKOVÝCH ZEMIN VÝSYPKY DAZ „Z 8 U PLYNÁRNY“

Novotná, J.

EROZE PŮDY V PŘEDJARNÍM OBDOBÍ

Pokladníková, H. – Toman, F.

OPTIMALIZACE OCHRANY POVODÍ PŘED POVODNĚMI

Sala, A.

POROVNANIE PRIEMERNEJ TEPLOTY VZDUCHU MERANEJ KLASICKOU A AUTOMATICKOU METEOROLOGICKOU STANICOU

Samuhel, P. – Šiška, B.

PRÍSPEVOK K HODNOTENIU EKOLOGICKÉHO STAVU TOKU MODELOVANÍM

Škrinár, A. – Macura, V.

POSOUZENÍ ZDRAVÍ PŮD NA ÚZEMÍ NOVOJIČÍNSKA

Vičanová, M.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY JAKO NOVÁ FORMA LAND USE A JEJICH VLIV NA ZMĚNU KRAJINNÉHO RÁZU

Žallmannová, E.

VÝVOJ MESTSKÝCH PARKOV NA PRÍKLADE MODELOVÝCH OBJEKTOV

Baruszová, M .

PRÍMESTSKÁ REKREAČNÁ ZÓNA MESTA BANSKÁ BYSTRICA – MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA

Bihuňová, M.

FENOLOGIE JAKO NÁSTROJ ZAZNAMENÁVÁNÍ KAŽDOROČNÍ PROMĚNLIVOSTI DŘEVIN V ZAHRADNÍ ARCHITEKTUŘE

Bulíř, P.

EXTENZÍVNE OZELENENIE STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Ďurišová, A.

KRAJINA - NOVÝ PROSTOR PRO UMĚNÍ

Fišerová, L.

VIDIEK A JEHO ŠPECIFIKÁ

Flóriš, R. – Stupáková, I.

UPLATNENIE INTERIÉROVÝCH RASTLÍN V PRIESTOROCH KULTÚRNYCH ZARIADENÍ NA PRÍKLADE MESTA NITRY

Hillová, D. – Jókútyová, D.

ŤAŽKÝ OSUD ZÁHRAD BRATISLAVSKÉHO HRADU

Iglárová, J.

KÚPEĽNÝ PARK V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH

Kalinová, D.

SLAVKOV – OBNOVA ČÁSTI BAROKNÍ KOMPOZICE PARKU

Krejčiříková, K.

HISTORIE PĚSTOVÁNÍ SUBTROPICKÝCH A TROPICKÝCH ROSTLIN V LEDNICKO - VALTICKÉM AREÁLU

Křesadlová, L.

OCHRANA HISTORICKÝCH PARKOV A ZÁHRAD V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Kubišta, R.

VIZUÁLNE VNÍMANIE KOMPONENTOV TVORIACICH OBRAZ SÍDLA VIDIECKEHO TYPU (METODICKÁ ANALÝZA)

Kuczman, G.

HISTORICKÁ ZAHRADA V OSTROVĚ

Kulhánková, Z.

ARCHETYP RAJA V RANOM ZÁHRADNOM UMENÍ STAROVEKÉHO GRÉCKA

Laurová, S.

PLATÓNOV „RAJ POZNANIA“ AKO ARCHETYP PERISTYLOV GRÉCKYCH FILOZOFICKÝCH ŠKÔL

Laurová, S.

MOŽNOSTI VYUŽITIA VYBRANÝCH CHEMOTYPOV TISU PRE FARMAKOLOGICKÉ SPRACOVANIE

Miklášová, K. – Filová, A.

SADOVÉ ÚPRAVY KÚPEĽNÉHO MESTA ŠTÓS S DÔRAZOM NA VŽDYZELENÉ DREVINY

Oravcová, E.

MULTIMÉDIÁ VO VÝUČBE PREDMETOV LISTNATÉ DREVINY V SADOVNÍCKEJ TVORBE A IHLIČNATÉ DREVINY V SADOVNÍCKEJ TVORBE

Oravcová, E. - Baruszová, M. – Hoťka, P.

VYUŽITIE VYTRVALÝCH BYLÍN PRI ÚPRAVÁCH KRUHOVÝCH OBJAZDOV A V SPRIEVODNEJ ZELENI CIEST

Pémová, J. – Miklášová, K.

VPLYV KOMBINOVANÝCH FAKTOROV STRATIFIKÁCIE A MANIPULÁCIE SO SEMENNÝMI OBALMI NA KLÍČIVOSŤ SEMIEN Acer davidii ssp. grosseri (pax) de jong

Raček, M. – Seman, M.

VPLYV PREDSEJBOVEJ PRÍPRAVY NA VZCHÁDZAVOSŤ SEMIEN ACER PALMATUM THUNB

Raček, M.

ZELEŇ AKO PRIESTOROVOTVORNÝ PRVOK VIDIECKÉHO SÍDLA

Rendeková, V.

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNOSŤ A TRVANLIVOSŤ REZANÝCH KVETOV (FREESIA HYBR., GERBERA JAMESSONII L.)

Šovcová, K.

K NIEKTORÝM ASPEKTOM ESTETICKÉHO HODNOTENIA ZELENE URBANISTICKOM PARTERI

Štrba, B.

DREVOKAZNÉ HUBY NA VYBRANÝCH TAXÓNOCH DREVÍN V PODMIENKACH VEREJNEJ ZELENE

Tkáčová, S.

SCHOPNOST TVORBY SEKUNDÁRNÍ KORUNY U VYBRANÝCH TAXONŮ LISTNATÝCH DŘEVIN V ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ

Vilím, S.

BAZALKA PRAVÁ – KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE PARAMETRE ÚRODY PRI SLEDOVANOM SORTIMENTE ODRÔD V PODMIENKACH JUŽNÉHO SLOVENSKA

Barátová, S.

VPLYV ODKAĽOVANIA MUŠTOV AROMATICKÝCH ODRÔD NA ANALYTICKÉ A SENZORICKÉ PARAMETRE VÍNA

Benkovič, M.

VPLYV MULČOVANIA NA VLHKOSŤ PÔDY A NA PRODUKČNÝ POTENCIÁL ZELENINOVEJ PAPRIKY

Ivančík, M.

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU ŠKOLKAŘSKÉ PRODUKCE

Jezdinský, A.

SPOLEČNÉ UPLATNĚNÍ DUSÍKU A SÍRY VE VÝŽIVĚ CIBULE KUCHYŇSKÉ (ALLIUM CEPA, L.)

Lošák, T. – Hlušek, J.

TEPLOTNÉ ZABEZPEČENIE VEGETAČNÉHO OBDOBIA JABLONE DOMÁCEJ (MALUS DOMESTICA) V REGIÓNE NITRY V PODMIENKACH MENIACEJ SA KLÍMY

Mezeyová, I. – Mezey, J.

KAROTENOIDY - VÝZNAM VO VÝŽIVE ĽUDÍ A ICH OBSAH V RÔZNYCH ODRODÁCH RAJČIAKOV (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.)

Podhajský, B.

REAKCE ODRŮD RÉVY VINNÉ NA INFEKCI RŮZNĚ AGRESIVNÍMI IZOLÁTY PLÍSNĚ RÉVOVÉ (PLASMOPARA VITICOLA BERK. ET. CURT.)

Ptáčková, M. – Pidra, M.

VLIV APLIKACE ELEMENTÁRNÍ SÍRY A FOSFORU NA OBSAH PŘÍSTUPNÉ SÍRY V PŮDĚ PŘI PĚSTOVÁNÍ KEDLUBEN

Ryant, P.

OBSAH FOSFORU PÔD VHODNÝCH NA DOPESTOVANIE ZELENINOVÝCH PRIESAD

Tóth, K. a kol.

AQUAROBIK – FORMA AERÓBNEHO CVIČENIA VO VODE

Febenová, D.

SÚBOR CVIČENÍ PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU S OCHORENIAMI DÝCHACÍCH CIEST

Orlíková, M.