2013

CONTENT

BOTANICAL GARDEN IN NITRA THE SPACE FOR EXPERIMENTAL STUDY OF PLANTS

Maryam I.S. ALKURDI, Ján SUPUKA

NÁVRH REVITALIZÁCIE AREÁLU MATERSKEJ ŠKOLY PROSTREDNÍCTVOM INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV

Mária BIHUŇOVÁ, Miroslava DANKOVÁ

OTVORENÉ PARTICIPATÍVNE POZOROVANIE AKO CESTA K LEPŠIEMU POCHOPENIU ĽUDÍ VO VEREJNÝCH PRIESTOROCH

Monika JANČOVIČOVÁ, Roberta ŠTEPÁNKOVÁ

TRADÍCIA OTVÁRANIA SÚKROMNÝCH ZÁHRAD VO VEĽKEJ BRITÁNII

Barbora LIPOVSKÁ

RECREATION AND SPORTS GROUNDS ON THE SAN RIVER BANKS

Ewa PODCZASZY

OBNOVA HISTORICKÉHO PARKU V TURČIANSKEJ ŠTIAVNIČKE

Martina RZEPIELOVÁ, Ľubica FERIANCOVÁ

DIZAJN V TVORBE ALTERNATÍVNYCH FORIEM ZELENE V MESTSKOM PROSTREDÍ

Alexandra TAKÁČOVÁ

USPORIADANIE PRVKOV PRIESTORU A PODNETY - ICH VPLYV NA SPRÁVANIE JEHO UŽÍVATEĽOV

Dominika TITKOVÁ, Roberta ŠTEPÁNKOVÁ

MESTSKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO V KONTEXTE ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY SÍDLA

Attila TÓTH, Ľubica FERIANCOVÁ

ANALÝZA POTREBY ZÁVLAHOVEJ VODY A VYUŽITIE CROPWATU V NAŠICH KLIMATICKÝCH PODMIENKACH

Zbyněk BAJTEK, Anna BECOVÁ

ODBEROM RIADENÁ VERZUS TLAKOVO RIADENÁ ANALÝZA ZÁVLAHOVÝCH SÚSTAV

Zbyněk BAJTEK

POROVNANIE FINANCOVANIA PROJEKTOV POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA SLOVENSKU A V ČESKU

Jaroslav BAŽÍK, Zlatica MUCHOVÁ

WEB APPLICATION IN PROTECTION OF COASTAL VEGETATION AND PROMOTION OF LANDSCAPE VALUES

OF SELECTED WATER RESERVOIRS NEAR KRAKÓW

Dawid BEDLA, Karol KRÓL

VPLYV DÁTOVÉHO PREPROCESINGU NA EFEKTÍVNOSŤ PREDPOVEDNÉHO MODELU

Juraj BEZÁK, Milan ČISTÝ, Ľubomír ČELÁR

INTERPOLÁCIA CHÝBAJÚCICH HODNÔT V RADE POZOROVANÝCH PÔDNYCH VLHKOSTÍ

Juraj BEZÁK, Patrik RODNÝ

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VYBRANÝCH PRÍPRAVKU PROTI MONILINIOVÉ HNILOBĚ (MONILINIA FRUCTIGENA L.) JABLEK

Šárka DEMELOVA

MERANIE CHARAKTERISTÍK ZRÁŽKOVO-ODTOKOVÉHO PROCESU POMOCOU DAŽĎOVÉHO SIMULÁTORA A ZRÁŽKOMERA

Katarína DRGOŇOVÁ, Jaroslav ANTAL

TVORBA MODELU RELIÉFU A PRIE.NYCH PROFILOV DNA VODNEJ NÁDRŽE KOLÍŇANY

Jakub FUSKA, Emília MICÁKOVÁ

KOMUNÁLNY ODPAD: NORMATÍVNA ÚPRAVA A PRAX MIESTNYCH SAMOSPRÁV

Lucia GREŠOVÁ, Eleonóra MARIŠOVÁ, Tomáš MALATINEC

PEDOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH SPOLOČENSTEV

Anna HAMMEROVÁ, Beáta HRABOVSKÁ, Jan HLADKÝ, Martin BRTNICKÝ

MODELOVÉ HODNOTENIE EMISIÍ OXIDU DUSNÉHO (N2O) Z ORNÝCH PÔD NITRIANSKEHO REGIÓNU

Ján HORÁK, Dušan IGAZ, Karol ŠINKA

VPLYV VODNEJ ERÓZIE NA FYZIKÁLNE VLASTNOSTI PÔDY

Beáta HRABOVSKÁ, Pavla KUČEROVÁ, Anna HAMMEROVÁ

POROVNANIE METODICKÝCH POSTUPOV HODNOTENIA KRAJINY

Peter IVAN

PRÍRODNÉ POMERY NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE BELIANSKE LÚKY

Miroslava JARABICOVÁ, Mária PÁSZTOROVÁ

SELECTED METHODS OF CREATING WEB PPLICATION FOR RURAL DEVELOPMENT

Karol KRÓL

ANALÝZA ZMIEN RETENČNÉHO OBJEMU VYBRANÝCH NÁDRŽÍ BANSKOŠTIAVNICKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO

Daniel KUBINSKÝ, Karol WEIS

WIND EROSION INTENSITY DETERMINATION BY AIRBONE CAPTURE

Lenka LACKÓOVÁ, Tomáš URBAN

INFILTRACE NA EROZNĚ OHROŽENÉM BLOKU ORNÉ PADY S PADNÍ KRUSTOU NA POVRCHU

Lucie LARICOVÁ, Miroslav DUMBROVSKÝ

DIAGNOSTIKA VPLYVU VODNÉHO DIELA GAB.ČKOVO NA VODNÝ REŽIM PÔD V OKOLÍ

Mária PÁSZTOROVÁ, Jana SKALOVÁ

THE EFFECT OF SALINE MINE WATERS DISCHARGES FROM HARD COAL MINE ON ECOLOGICAL STATE OF THE VISTULA RIVER

Agnieszka POLICHT-LATAWIEC

ANALÝZA ZRÁŽKOVÝCH ZMIEN V LOKALITE NITRA

Lenka SZOMOROVÁ, Peter HALAJ, Ján ČIMO

VYUŽITIE NÁSTROJOV GIS PRI NÁVRHU PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ

Karol ŠINKA, Ján HORÁK, Elena KONDRLOVÁ

POROVNANIE MERANÝCH A SIMULOVANÝCH HODNÔT VLHKOSTI PÔDY PRE LOKALITU MALANTA

Andrej TÁRNÍK, Dušan IGAZ

MODELOVANIE VETERNEJ ERÓZIE POMOCOU ROVNICE WEQ PRE VYBRANÉ KATASTRÁLNE ÚZEMIE TVRDOŠOVCE

Viktor VARGA, Adrián PYTEĽ, Jozef STREĎANSKÝ

Tereza ZLÁMALOVÁ, Tomáš LOŠÁK, Monika VÍTĚZOVÁ, Jaroslav HLUŠEK, Jiří FRYČ, Tomáš VÍTĚZ, Jan MAREČEK

ZMĚNY VYBRANÝCH AGROCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ ZEMINY PO SKLIZNI KEDLUBEN HNOJENÝCH DIGESTÁTEM A

MINERÁLNÍMI HNOJIVY

THE APPLICATION OF TERRESTRIAL LASER SCANNING IN MANOR AND PARK COMPLEX INVENTORY

Maria ZYGMUNT

METODY VÝZKUMU EROZE Z TÁNÍ SNĚHU

Aneta ŽABENSKÁ, Miroslav DUMBROVSKÝ

CESTNÉ KOMUNIKÁCIE V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE

Tomáš ČIŽMÁRIK, Anna Streďanská

ZAVÁDZANIE SEPAROVANÉHO ZBERU IDPADU V PROSTREDí VYSOKOŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Zuzana FRANEKOVÁ, Anna BÁREKOVÁ

ENVIRONMENTÁLNE OZNA.OVANIE VÝROBKOV AKO JEDEN Z DOBROVO.NÝCH NÁSTROJOV ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY V SR

Dominika JANČOVCOVÁ, Lenka LACKÓOVÁ

PRIESKUM OHROZENOSTI PÔDY

Adam ŠARGAVÝ, Ľubomír KONC

KOMUNÁLNY ODPAD: NORMATÍVNA ÚPRAVA A PRAX MIESTNYCH SAMOSPRÁV

Lucia GREŠOVÁ, Eleonóra MARIŠOVÁ, Tomáš MALATINEC, Lenka LACKÓOVÁ