2006

CONTENT

NÁVRH A REALIZÁCIA AGROMETEOROLOGICKEJ STANICE PRE MERANIE TEPLOTY VZDUCHU, RELATÍVNEJ VLHKOSTI VZDUCHU, SMERU A RÝCHLOSTI VETRA

Čimo J.

ANALÝZA PROUDĚNÍ VZDUCHU U VĚTROLAMŮ

Dufková J., Středa T.

AGROCHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA ODPADOV PRODUKOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O.

Barcajová M., Kováčik P.

RIZIKÁ POUŽITIA TROSKO–POPOLČEKOVEJ ZMESI V RASTLINNEJ VÝROBE

Barcajová M., Kováčik P.

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ POMOCÍ SUŠENÍ

Hrich K., Groda B., Vítěz T.

ENERGIE Z TOPOLŮ

Hýblerová K.

EFEKTÍVNOSŤ APLIKÁCIE BIOKALU PO VÝROBE BIOPLYNU NA PRODUKČNÝ PROCES VYBRANÝCH POĽNÝCH PLODÍN

Mitrušková M.

LIKVIDACE ROPNÝCH LÁTEK PO KONTAMINACI TUHÝCH POVRCHŮ POMOCÍ PĚN

Řezníček V., Fryč J., Dvořák V., Severa J.

TEPELNÁ ČERPADLA V POTRAVINÁŘSTVÍ

Vítěz T., Groda B., Hrich K.

OVĚŘENÍ A VLIV ZAVEDENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ STRATEGIE V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH ZAŘÍZENÍ PRO INTENZIVNÍ CHOV DRŮBEŽE

Zemek M., Mareček J.

VYUŽITÍ LAND USE PŘI HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU HUSTOPEČSKA

Flekalová M.

DÍLČÍ POSOUZENÍ VÝVOJE KRAJINNÝCH STRUKTUR, VLHKOSTNÍHO REŽIMU PŮD A ROZPTÝLENÉ ZELENĚ V MODELOVÉM ÚZEMÍ ŠZP ŽABČICE

Flekalová M., Malenová P., Vičanová M.

VLIV HOSPODAŘENÍ NA FAUNU DRABČÍKOVITÝCH BROUKŮ (STAPHYLINIDAE) VE VYBRANÝCH ZÁVRTECH V CHKO MORAVSKÝ KRAS

Horáková J., Hula V., Pikula J.

PŘÍRODNÍ PARK TŘEBÍČSKO

Janáková L.

VPLYV PESTOVATEĽSKÝCH SYSTÉMOV NA AKTUÁLNU ZABURINENOSŤ A REGULÁCIU ZABURINENOSTI JAČMEŇA JARNÉHO

Kokindová M.

KRAJINNÉ INDIKÁTORY

Kuchyňková H.

ZRANITEĽNOSŤ PRVKOV PRÍRODNÉHO PROSTREDIA V PROCESE EIA

Kupča J.

KONCENTRÁCIE IMISIÍ ZLÚČENÍN SÍRY V ATMOSFÉRE PONITRIANSKEJ A DOLNOPOVAŽSKEJ ZAŤAŽENEJ OBLASTI

Lazor P., Tóth T., Melicharová S.

ZMĚNY VENKOVSKÉ KRAJINY A SPOLEČNOSTI V ČASE PŘÍPADOVÁ STUDIE: OBEC KADOV

Mrázková H.

SROVNÁNÍ ZMĚN PO EXPOZICI CYANOTOXINŮM U PTÁKŮ A DALŠÍCH OBRATLOVCŮ

Skočovská B., Babica P., Hilscherová K., Horáková J., Pikula J., Maršálek B.

INVENTARIZAČNÝ PRIESKUM DIVERZITY FLÓRY PP JASTRABSKÁ SKALA (KREMNICKÉ VRCHY)

Štrba P., Gogoláková A

DIVERZITA RASTLÍN HALDY OFZ NA SEVERNOM SLOVENSKU

Štrba P., Gogoláková A., Zima M.

VÝVOJ NOVĚ ZALOŽENÝCH BIOCENTER MOKŘADNÍHO TYPU – TŘI PŘÍPADOVÉ STUDIE

Tichá M.

ANALYTICKÉ HODNOTENIE OKRAJOVEJ ZÓNY LESNÉHO EKOSYSTÉMU EURÓPSKY VÝZNAMNÉHO ÚZEMIA DVORČIANSKY LES

Vanková V., Petluš P., Ružička M., Baláž I.

RIZIKÁ METALICKEJ KONTAMINÁCIE PÔD V ALÚVIU ŠTIAVNICKÉHO POTOKA

Árvay J., Stanovič R., Harangozo Ľ.

KVANTIFIKÁCIA VSTUPOV A VÝSTUPOV N,P,K V INTEGROVANOM A EKOLOGICKOM SYSTÉME HOSPODÁRENIA NA PÔDE

Bašistová S., Ložek O.

APLIKÁCIA DNOVÝCH SEDIMENTOV V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE V ZMYSLE LEGISLATÍVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (NA PRÍKLADE MALEJ VODNEJ NÁDRŽE KOLÍŇANY)

Halászová K., Kliment M.

VPLYV ŤAŽKÝCH KOVOV NA OBSAH CELKOVÝCH POLYFENOLOV V PROSE SIATOM (PANICUM MILIACEUM L.)

Harangozo Ľ., Trebichalský P., Stanovič R.

RIZIKÁ PERSPEKTÍVNYCH RASTLINNÝCH DRUHOV VYUŽÍVANÝCH NA VÝROBU FUNKČNÝCH POTRAVÍN

Melicháčová S., Lazor P., Stanovič R., Tóth T.

FYZIKÁLNE A HYDROFYZIKÁLNE VLASTNOSTI PÔD V TOKAJSKEJ VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI

Mražíková M., Zaujec A., Šimanský V.

POZNÁMKY K HODNOTENIU EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA V PROJEKTOCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Muchová Z., Kliment M.

TÁNÍ SNĚHU JAKO PŘÍČINA EROZE PŮDY

Pokladníková H.

PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE JAKO NÁSTROJ PRO SNIŽOVÁNÍ VODNÍ EROZE NA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMCÍCH

Sedláčková R.

RIZIKÁ APLIKÁCIE KALOV NA PÔDNU HYGIENU

Tóth T., Lazor P., Melicharová S., Árvay J., Harangozo Ľ.

MONITOROVANÍ ZMĚN VLHKOSTI PŮDY V MODELOVÉM ÚZEMÍ ŠKOLNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU V ŽABČICÍCH

Vičanová M.

EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ RETENČNÍ KŘIVKY PŮDY A NÁSLEDNÉ VYHODNOCENÍ

Bortlová H.

OVERENIE NÁVRHU OJEDINELÝCH KAMEŇOV V KORYTE BIOKORIODRA POMOCOU JEDNO- A DVOJROZMERNÉHO MODELU

Hašková L.

EKONOMIKA OCHRANY VODNÝCH ZDROJOV

Kalúz P.

NÁVRH NA METODICKÝ POSTUP PŘI BUDOVÁNÍ A REKONSTRUOVÁNÍ STUDÁNEK

Kubová K.

APLIKACE A ANALÝZA MAPOVÝCH PODKLADŮ V PROSTŘEDÍ GIS PRO POTŘEBY STANOVENÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ FRYŠÁVKY

Mašíček T., Koláček P.

VLIV ANTROPOGENNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ NA DRUHOVÉ SLOŽENÍ SPOLEČENSTEV ROZSIVEK HORSKÝCH POTOKŮ NP ŠUMAVA

Moravcová A., Nedbalová L., Rauch O., Lukavský J.

SLEDOVÁNÍ JAKOSTI PODZEMNÍ VODY NA PRAMENIŠTI HERALTICE

Nováková P.

MATEMATICKÉ MODELOVANIE VODNÉHO REŽIMU PÔDY V PODMIENKACH PODUNAJSKEJ PAHORKATINY MODELOM GLOBAL

Tóthová I., Igaz D., Antal J.

VLIV ZMĚNY HOSPODAŘENÍ V MALÉM POVODÍ V PODHŮŘÍ ŠUMAVY NA ODTOKOVÉ CHARAKTERISTIKY A KONCENTRACE DUSIČNANŮ

Žlábek P., Bystřický V.

TVORBA FYTOMASY VINIČA HROZNORODÉHO (VITIS VINIFERA, L.) V MENIACICH SA KLIMATICKÝCH PODMIENKACH

Benkovič M.

ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA A OBSAH KYSELINY ASKORBOVÉ V HLÁVKOVÉM ZELÍ V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ A SKLADOVÁNÍ

Bímová P., Pokluda R.

ODOLNOST K CHOROBÁM, KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ PARAMETRY NOVĚ VYŠLECHTĚNÝCH KLONŮ JABLONÍ

Boček S.

HODNOCENÍ POUTACÍCH SIL BOBULÍ HROZNŮ VE VZTAHU K PLNĚ MECHANIZOVANÉ SKLIZNI

Burg P., Novák P.

STANOVENÍ CYTOKININŮ A ABA U TAXUS BACCATA „FASTIGIATA AUREOMARGINATA“

Hladíková V., Hradilík J.

VYBRANÉ OBSAHOVÉ LÁTKY V POTOČNICI LÉKAŘSKÉ (NASTURTIUM OFFICINALE R. BR.)

Hrubá H., Petřiková K.

PETRIHO CHOROBA NA SLOVENSKU

Jankura E.

VLIV PĚSTEBNÍCH PODMÍNEK NA KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI OLŠE LEPKAVÉ (ALNUS GLUTINOSA L.)

Jezdinský A., Řezníček V.

OBSAH VITAMINU C A KAROTENOIDŮ U CIBULOVÝCH ZELENIN VE VZTAHU K PĚSTEBNÍMU ROKU, STANOVIŠTI, ODRŮDĚ A SKLADOVÁNÍ

Nováková J., Petříková K.

TRANSPIRÁCIA REZANÝCH RUŽÍ

Ondusková K.

STUDIUM STRATIFIKAČNÍCH METOD, GRANT FRVŠ Č. 211/G4

Paikertová L., Salaš P.

VPLYV STRATIFIKÁCIE A MANIPULÁCIE SO SEMENNÝMI OBALMI NA KLÍČIVOSŤ SEMIEN ACER MONO MAX.

Raček M., Seman M.

ŽIVOČÍŠNI ŠKODCOVIA NA IZBOVÝCH RASTLINÁCH

Tkáčová S.

VLIV ALTERNATIVNÍHO HNOJENÍ NA NUTRIČNÍ HODNOTU A VÝNOS U SALÁTOVÝCH OKUREK

Zahradník A., Petříková K.

VIDIECKY TURIZMUS A JEHO PRÍNOS PRE ROZVOJ OBCE BELADICE

Baruszová M., Flóriš R..

SOCIOLOGICKÝ PRIESKUM REKREAČNÝCH POŽIADAVIEK OBYVATEĽOV MESTA NITRA

Bihuňová M.

MEZIOBOROVÝ PŘÍSTUP K PROJEKTOVÁNÍ LESŮ SE ZVÝRAZNĚNOU ZDRAVOTNĚ-REKREAČNÍ FUNKCÍ

Borusík P.

SLEDOVÁNÍ DYNAMIKY KAŽDOROČNÍCH ZMĚN VYBRANÝCH KOMPOZIČNÍCH VLASTNOSTÍ ROSTLIN Z POHLEDU ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY

Bulíř P.

ZELENÉ STRECHY- DÔLEŽITÝ PRVOK V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ČLOVEKA

Ďurišová A.

MUZEJNÍ ZAHRADA JAKO FENOMÉN 20. STOLETÍ

Fišerová L.

MONOGRAFIA OBCE – PRÍBEH ŽIVOTA OBCE

Flóriš R.

HODNOTENIE RASTU A VÝVOJA DREVÍN V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH PROSTREDIA

Gavorová M.

VYUŽITIE RASTLÍN NA DETOXIKÁCIU OVZDUŠIA V INTERIÉROCH

Hillová D.

PERSPEKTÍVY VYUŽITIA LESNÝCH PORASTOV PRI URČOVANÍ REKREAČNEJ HODNOTY ÚZEMIA

Kalinová D.

HISTORICKÉ PARKY A ZÁHRADY OKRESU PARTIZÁNSKE

Kubišta R.

SLAVNOST A DIVADLO V ZAHRADĚ 16. A 17. STOLETÍ

Kulhánková Z.

VZNIK A VÝZNAM NAJSTARŠÍCH RAJSKYCH MÝTOV STAROVEKU PRE ZÁHRADNÚ ARCHITEKTÚRU MINULOSTI I SÚČASNOSTI

Laurová S.

POPIS A HISTORIE TAXUS BACCATA L. A TAXUS CUSPIDATA SIEB. ET ZUCC.

Miklášová K.

UPLATNENIE VŽDYZELENÝCH DREVÍN V KÚPEĽNÝCH PARKOCH SLOVENSKA

Oravcová E.

ZHODNOCENÍ DOSTUPNÉHO SORTIMENTU MRAZUVZDORNÝCH KAPRADIN PRO POTŘEBY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY

Pražáková L.

MORAVSKÉ LÁZNĚ NA PŘELOMU 19.–20. STOLETÍ

Prosová S.

KMENOVÁ VÝMLADNOST A VZNIK SEKUNDÁRNÍ KORUNY U DUBŮ QUERCUS CERRIS L. A QUERCUS ROBUR L. A JEJÍ VYUŽITÍ V ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ

Vilím S.