2014

CONTENT

HODNOTENIE CUPRESSUS SEMPREVIRENS L. OTUŽILOSŤ CEZ SACHARIDOV A OBSAHU PIGMENTOV V LISTOCH

Maryam I.S. ALKURDI, Ján SUPUKA

DETEKCIA POHYBU ĽUDÍ VO VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Monika JANČOVIČOVÁ – Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ

POTENCIÁL MESTSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA V NITRE

Martina RZEPIELOVÁ, Ľubica FERIANCOVÁ

AGRICULTURAL LANDSCAPES IN THE INTRA-URBAN AND PERI-URBAN AREA OF CHRISTCHURCH, NEW ZELAND

Attila TÓTH, Ľubica FERIANCOVÁ

PRIEBEH ETÁP PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA PRÍKLADE KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA VEĽKÉ VOZOKANY

Jaroslav BAŽÍK, Mária LEITMANOVÁ, Zlatica MUCHOVÁ

VLIV LAND USE NA ODNOS CELKOVÉHO FOSFORU VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

Jiří CIML, Jiří PEČENKA, Jana MORAVCOVÁ, Petr LECHNER, Jan KALÍŠEK

VPLYV APLIKÁCIE BIOUHLIA NA VLASTNOSTI PÔDY

Jana DOMANOVÁ, Dušan IGAZ, Tomáš BORZA

VYUŽITIE DAŽĎOVÉHO SIMULÁTORA VO VÝSKUME VODNEJ ERÓZIE

Katarína DRGOŇOVÁ, Jaroslav ANTAL

ANALÝZA SÚČASNEJ KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY K.Ú. TRNOVEC NAD VÁHOM – RIZIKÁ A POTENCIÁL

Jozef HALVA, Alena KOHÚTOVÁ

FYZIKÁLNI VLASTNOSTI VYBRANÝCH ČERNOZEMÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI OHROŽENÝCH VODNÍ EROZÍ

Anna HAMMEROVÁ., Jiří JANDÁK, Beáta HRABOVSKÁ., Jan HLADKÝ, Martin BRTNICKÝ

VPLYV VODNEJ ERÓZIE NA PÔDNU ORGANICKÚ HMOTU ČERNOZEMÍ

Beáta HRABOVSKÁ, Anna HAMMEROVÁ, Jiří JANDÁK

HODNOTENIE KVALITY AKVATICKÉHO HABITATU TOKU NITRICA

Peter IVAN

VPLYV KLIMATICKEJ ZMENY NA EVAPOTRANSPIRÁCIU V LOKALITE POIPLIE

Miroslava JARABICOVÁ, Mária PÁSZTOROVÁ, Peter MINARIČ, Jana SKALOVÁ

POSÚDENIE VPLYVU ŽIVOTNÉHO CYKLU PET FLIAŠ NA ŽIVOTNÉ POSTREDIE

Lenka LACKÓOVÁ, Petra BARLÍKOVÁ

POSÚDENIE VPLYVU ŽIVOTNÉHO CYKLU SKLENENÝCH FLIAŠ NA ŽIVOTNÉ POSTREDIE

Lenka LACKÓOVÁ, Petra BARLÍKOVÁ, Klaudia HALÁSZOVÁ

POSOUZENÍ ÚČINNOSTI POZEMKOVÝCH ÚPRAV V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LICHNOV

Lucie LARIŠOVÁ

SPRÍSTUPŇOVANIE A ARCHIVÁCIA PRIESTOROVÝCH DÁT Z KRAJINÁRSKYCH ČINNOSTÍ

Mária LEITMANOVÁ, Jaroslav BAŽÍK, Zlatica MUCHOVÁ

POROVNANIE VYBRANÝCH PARAMETROV ZRÁŽKOVÝCH VÔD V ŠTYROCH LOKALITÁCH SR PRE ROK 2013

Róbert LENÁRT, Jozefína POKRÝVKOVÁ, Viliam BÁREK, Jakub FUSKA, Emília MICÁKOVÁ

KOLOBEH FOSFORU V POVODIACH RIEK

Miroslava SEDMÁKOVÁ, Ľuboš JURÍK, Sultanat ABIKENOVA

POLLUTION SPEADING ANALYSIS IN THE MALA NITRA STREAM BY USING OF 1-D MODEL

Lenka SZOMOROVÁ, Peter HALAJ

VÝPOČET TOPOGRAFICKÉHO FAKTORA S VYUŽITÍM USLE2D A GIS

Karol ŠINKA,Ľubomír KONC

STANOVENIE MNOŽSTVA PÔDNEJ VODY PRÍSTUPNEJ PRE RASTLINY ZA ROK 2013 V POVODÍ RIEKY NITRA

Andrej TÁRNÍK, Dušan IGAZ

VPLYV FAKTORA VEGETAČNÉHO KRYTU NA INTEZITU VETERNEJ ERÓZIE VYPOČÍTANEJ POMOCOU ROVNICE WEQ

Viktor VARGA, Jozef STREĎANSKÝ

ZMĚNY SMYKOVÉ PEVNOSTI PŮD V DŮSLEDKU KRYOPEDOLOGICKÝCH JEVŮ

Aneta ŽABENSKÁ

VYBRANÉ DENDROMETRICKÉ VLASTNOSTI HOSTITEĽSKÝCH DREVÍN IMELA BIELEHO V ZÁMOCKOM PARKU V LEDNICI A ANALÝZA ICH ROZMIESTENIA V OBJEKTE POMOCOU GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Tivadar BALTAZÁR, Jozef SEDLÁČEK, Ildikó VARGA, Miloš PEJCHAL

DETECTION OF EUROPEAN MISTLETOE (VISCUM ALBUM) HAUSTORIA IN APPLE (MALUS DOMESTICA) BRANCHES WITH X-RAY AND CT EXAMINATION

Tivadar Baltazár, Ildikó VARGA, Ferenc Divós

VÝVOJ INTENZITY OVOCNÝCH SADOV NA SLOVENSKU V POSLEDNÝCH ROKOCH

Radoslav KOBOLKA, Oleg PAULEN

OBSAH β-KAROTÉNU V ODRODÁCHMRKVY (DAUCUS CAROTA L.) PESTOVANEJ KLASICKÝM A HROBĆEKOVÝM SPÔSOBOM

Rudolf RYBAN, Magdaléna VALŠÍKOVÁ, Alžbeta HEGEDUSOVÁ

ÚČINNOST VYUŽITÍ DUSÍKU A JEHO ODBĚR VÝNOSEM ZRNA KUKUŘICE (Zea mays, L.) PŘI DIFERENCOVANÝCH DÁVKÁCH N-HNOJIVA

Hana BĚLÍKOVÁ, Tereza ZLÁMALOVÁ, Tomáš LOŠÁK, Josef MAŇÁSEK, Karel PROKEŠ, Jaroslav HLUŠEK

URČENIE FAKTORA OCHRANNÉHO VPLYVU VEGETÁCIE V K.Ú. NOVÉ SADY

Tomáš ALFOLDI, Andrej TÁRNÍK, Viktor VARGA

HODNOTENIE PREVÁDZKY ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE GALANTA

Petra BALÁŽOVÁ, Andrej TÁRNÍK, Viktor VARGA

STANOVENIE ERÓZNEJ OHROZENOSTI PÔDY PROSTREDNÍCTVOM KÓDU BPEJ

Štefan BEHAN, Andrej TÁRNÍK, Viktor VARGA

VÝPOČET KOEFICIENT EKOLOGICKEJ STABILITY PRE KATASTRÁLNE ÚZEMIE ŠAROVCE

Lucia BELLEROVÁ, Andrej TÁRNÍK, Viktor VARGA

STANOVENIE ERÓZNEJ OHROZENOSTI PÔDY PROSTREDNÍCTVOM KÓDOV BPEJ V K.Ú. RUMANOVÁ

Martina KOVÁČOVÁ – Andrej TÁRNÍK – Viktor VARGA