2007

CONTENT

ZÁSADY TVORBY TECHNICKÝCH VÝKRESOV V PROGRAME AUTOCAD

ROMAN FLÓRIŠ

NOVÉ PRÍSTUPY K OBNOVE POHREBÍSK NA PRÍKLADE CINTORÍNA NIEUWEOOSTER V AMSTERDAME

DENISA HALAJOVÁ, MÁRIA BIHUŇOVÁ

INTERPRETÁCIA SOCHÁRSKEHO FIGURATÍVNEHO PROGRAMU EURÓPSKYCH HISTORICKÝCH OKRASNÝCH ZÁHRAD

SLAVKA LAUROVÁ

METODICKÉ MOŽNOSTI HODNOTENIA DROBNÝCH SAKRÁLNYCH OBJEKTOV

BARBORA MATÁKOVÁ

VÝCHODOČESKÉ LÁZNĚ NA PŘELOMU 19. – 20. STOLETÍ POUŽITÍ ROSTLIN V ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTUŘE

STANISLAVA OTTOMANSKÁ

KULTIVARY FAGUS SYLVATICA VAR. TORTUOSA – JEJICH NOMENKLATURA, POPIS A POUŽITÍ V ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTUŘE

ONDŘEJ OTTOMANSKÝ

HODNOTENIE ZELENE VO VYBRANÝCH VIDIECKYCH SÍDLACH (VÝČAPY-OPATOVCE, RIŠŇOVCE)

VIERA RENDEKOVÁ, KATARÍNA ROVNÁ

ANALÝZA POUŽITIA ZELENE V OBYTNÝCH ČASTIACH MIEST NA PRÍKLADE TILBURG A ARNHEM

ZUZANA TROJÁKOVÁ

OBNOVA A NÁVRH KYSLÍKOVEJ CESTY V LESOPARKU BREZINA

TOMÁŠ VAVRO

IPLEMENTÁCIA STN EN ISO 19115 V PROJEKTOCH PÚ

TOMÁŠ KLIMENT, MARCEL KLIMENT

VZŤAHY V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA NA POZEMKU V HONTIANSKOM REGIÓNE

JÚLIUS ÁRVAY, ET AL.

NOVÉ TECHNIKY ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A ICH VÝZNAM PRI ZVYŠOVANÍ MIERY SEPAROVANIA ODPADU

ANNA BÁREKOVÁ

DIVOKÉ SKLÁDKY A ICH VPLYV NA PODZEMNÉ VODY ŽITNÉHO OSTROVA

RÓBERT BAZSÓ

CHEMIZMUS ZRÁŽOK A ATMOSFÉRICKÁ DEPOZÍCIA V LESNÝCH EKOSYSTÉMOCH VYSOKÝCH TATIER

RÓBERT BLAŠKO

MĚŘENÍ INFILTRAČNÍ SCHOPNOSTI PŮD V POLNÍCH KULTURÁCH

KATEŘINA L. BRETTSCHNEIDEROVÁ, ET AL.

POROVNANIE EXTRAKČNÝCH ANALÝZ PRI STANOVENÍ RIZIKOVÝCH PRVKOV

JURAJ ČÉRY, ET AL.

ZHODNOTENIE VEĽKOSTI A TVARU PÔDNYCH CELKOV PODĽA VYBRANÝCH FAKTOROV V ROĽNÍCKOM DRUŽSTVE ŠAĽA

TATIANA ČIČOVÁ

PERIÓDY SUCHA V PODMIENKACH MENIACEJ SA KLÍMY V LOKALITE NITRA MALANTA

JÁN ČIMO, FRANTIŠEK ŠPÁNIK

KRAJINÁRSKE ÚPRAVY V LESOPARKU KEŽMAROK A OKOLIE

LENKA GREŠOVÁ

PRÍJEM KADMIA ĽANOM SIATYM A JEHO VPLYV NA CELKOVÝ OBSAH POLYFENOLICKÝCH LÁTOK.

ĽUBOŠ HARANGOZO, ET AL.

VYUŽITIE MODELU DNDC NA MODELOVANIE EMSIÍ N2O Z POĽNOHOSPODÁRSKY VYUŽÍVANÝCH PÔD - CITLIVOSTNÁ ANALÝZA

JÁN HORÁK, BERNARD ŠIŠKA

VĚTROLAMY A JEJICH VÝZNAM V KRAJINĚ

VLADAN JAREŠ

ZMENY MAJETKOVEJ UJMY V OCHRANNÝCH PÁSMACH VODÁRENSKÝCH ZDROJOV

PETER KALÚZ

VPLYV PESTOVANEJ PLODINY NA PRIEBEH VODNEJ ERÓZIE

ELENA KONDRLOVÁ

INDIKÁTOR VIZUÁLNÍ CITLIVOSTI KRAJINY

HANA KUCHYŇKOVÁ

REGIONALNE PROBLEMY PLANOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI

EWA J. LIPIŃSKA

ŠTRUKTÚRA EMISNÝCH ZDROJOV A MOŽNÁ REDUKCIA NH3 V ZMYSLE ZÁSAD SPRÁVNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRAXE NA SLOVENSKU

LENKA MALATINSKÁ, BERNARD ŠIŠKA

ZMENY OBSAHOV VÝZNAMNÝCH NUTRIENTOV VO VZŤAHU K OBSAHU NAJRIZIKOVEJŠÍCH KOVOV V ZRNE PSEUDOOBILNÍN.

SILVIA MELICHÁČOVÁ, ET AL.

ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ V ENVIRONMENTÁLNÍCH A SOCIÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

HANA MRÁZKOVÁ

VODOPRÁVNÍ LEGISLATIVA ČR A EU A S NÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

PETRA OPPELTOVÁ

PRAVDĚPODOBNOST PŘEDPOVĚDÍ TEPLOTY VZDUCHU A ROZBOR SYNOPTICKÝCH SITUACÍ

JANA SMOLÍKOVÁ

VĚTRNÉ CHARAKTERISTIKY MODELOVÉHO VĚTROLAMU V PRŮBĚHU VEGETACE

TOMÁŠ STŘEDA, ET AL.

BILANCE UHLÍKU A MOŽNOSTI JEHO SEQUESTRACE V AGROEKOSYSTÉMU

TOMÁŠ STŘEDA, ET AL.

APLIKÁCIA METÓDY ČÍSIEL ODTOKOVÝCH KRIVIEK (CN –METÓDA) V PROSTREDÍ GIS

IVAN ŠIMONIDES, KAROL ŠINKA

MONITOROVANIE INTERAKCIE ELEKTROMAGNETICKÉHO ŽIARENIA SO ZEMINOU V RÔZNYCH SPEKTRÁLNYCH PÁSMACH PRI RÔZNOM OBSAHU VODY

EVA ŠMITALOVÁ, ET AL.

POSUDZOVANIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ORGANIZÁCIE STEEP PLAST S.R.O.

VERONIKA ŠVIKRUHOVÁ

HODNOTENIE STAVU PÔDNEJ HYGIENY PO APLIKÁCII BIOKALU

TOMÁŠ TÓTH, ET AL.

VYUŽITIE MODELU DSSAT4 NA ŠTÚDIUM VPLYVU PÔDNEHO DRUHU NA ZÁSOBOVANIE PESTOVANÝCH PLODÍN PÔDNOU VODOU

IVETA TÓTHOVÁ, JAROSLAV ANTAL

DETEKCE RONCETU RÉVY VINNÉ V PRŮBĚHU VEGETACE POMOCÍ RTPCR U RÉVY ROSTOUCÍ V PŘIROZENÝCH PODMÍNKÁCH VINOHRADU

LENKA BLÁHOVÁ, MIROSLAV PIDRA

ALTERNATIVNÍ ORGANICKÁ HNOJIVA VE VÝŽIVĚ KVĚTÁKU A KEŘÍČKOVÝCH RAJČAT

STANISLAV BOČEK, IVAN MALÝ

GENETICKÉ ZDROJE OVOCNÝCH DŘEVIN V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BÍLÉ KARPATY

STANISLAV BOČEK, VÁCLAV TETERA

ANALÝZA TRANSKRIPČNÍ AKTIVITY GENŮ V KVĚTNÍCH PUPENECH MERUNĚK V ZÁVĚRU ENDOGENNÍ DORMANCE

JANA ČECHOVÁ, ET AL.

VARIABILITA JEDINCOV JARABINY OSKORUŠOVEJ (SORBUS DOMESTICA L. ) Z LOKALITY JELENEC

MÁRIA GAVOROVÁ, VIERA PAGANOVÁ

VPLYV HNOJENIA DUSÍKOM, SÍROU A ŽELEZOM NA ÚRODU CIBULE KUCHYNSKEJ (ALLIUM CEPA L.)

ANDREA GOLISOVÁ, ET AL.

VPLYV MULČOVACIEHO MATERIÁLU V PORASTE PAPRIKY ZELENINOVEJ NA TEPLOTU PÔDY V HĹBKE 100 MM POD POVRCHOM PÔDY

MICHAL IVANČÍK, SILVIA PFEIFEROVÁ

HÚSENICE MOTÝĽOV (LEPIDOPTERA) AKO ŠKODCOVIA NA DREVINÁCH V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ

JÁN KOLLÁR, PAVEL HRUBÍK

VPLYV DIFERENCOVANEJ MINERÁLNEJ VÝŽIVY NA ÚRODU A KVALITU VINIČA HROZNORODÉHO PESTOVANÉHO VO VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI TOKAJ

MARTIN MARČEK, ET AL.

SLEDOVÁNÍ SKLIZŇOVÝCH POSTUPŮ U RÉVY VINNÉ PŘI PLNĚ MECHANIZOVANÉ SKLIZNI HROZNŮ

PAVEL NOVÁK

VPLYV FARBY MULČOVACIEHO MATERIÁLU NA VÝŠKU ÚRODY DYNE ČERVENEJ (CITRULLUS LANATUS MANSF.)

SILVIA PFEIFEROVÁ, ET AL.

VPLYV DIFERENCOVANEJ VÝŽIVY NA ÚRODU BROKOLICE

MIROSLAV ŠLOSÁR, ET AL.

NAJVÝZNAMNEJŠÍ ZÁSTUPCOVIA DREVOKAZNÝCH HÚB V PODMIENKACH VEREJNEJ ZELENE

SILVIA TKÁČOVÁ

HODNOCENÍ STROJŮ PRO MECHANIZOVANÉ ODLISTĚNÍ VINIC

JIŘÍ UŘIČÁŘ